• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 14/10/2011
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Số: 62/2005/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2005

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giá bồi thường đối với các thiết bị : Điện, điện thoại, nước sạch, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="159" />

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/1l/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư l16/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-UBNĐ ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v ban hành qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản định giá của Hội đồng định giá họp ngày 03 tháng 8 năm 2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số2157/TTr-STC- G ngày 8 tháng 8 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay qui định mức giá bồi thường đối với các thiết bị lắp đặt của các hộ sử dụng : Điện, điện thoại, nước sạch, truyền hình cáp như sau:

STT

Loại thiết bị

Mức bồi thường (đ)

1

Công tơ điện 1 fa

705.000

2

Đồng hồ nước

710.000

3

Thuê ban điện thoại cố định

110.000

4

Thuê bao truyền hình cáp

490.000

 

Điều 2. Mức giá qui định tại điều 1 là giá bồi thường cho các trường hợp có hợp đồng sử dụng các dịch vụ điện, điện thoại, nước sạch, truyền hình cáp với các đơn vị cung ứng dịch vụ nêu trên bị giải tỏa toàn bộ, phải chuyển đến nơi ở mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thế Quyết định số 2883/QĐ-UB ngày 19/8/1999 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về giá đền bù thiệt hại các công trình điện, điện thoạt,nước sạch khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Trọng Hòa

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.