• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/06/2020
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Số: 17/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh,

trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa1/01/clip_image003.gif" width="254" />     

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa sửa đổi Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2169/TTr-STC ngày 03 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn cấp xã.

Điều 2. Mức chi bồi dưỡng lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa

a) Trực ngày bình thường:                       20.000 đồng/người/đêm tuần tra.

b) Trực ngày lễ, tết:                                  40.000 đồng/người/đêm tuần tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Hữu Hoàng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.