• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/11/2005
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Số: 85/2005/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn nhà đất tỉnh Khánh Hòa

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở;

Căn cứ Thông tư 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 87/UB ngày 23 tháng 01 năm 1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thống nhất quản lý nhà ở thuộc diện Nhà nước trực tiếp quản lý trong toàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng Tư vấn nhà đất tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1741/TT-SXD ngày 06 tháng 9 năm 2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn nhà đất tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng; Nội vụ; Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và chung cư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Võ Lâm Phi

 

QUY CHẾ

Tồ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn nhà đất tỉnh Khánh Hoà

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2005 của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

Điều 1. Chức năng của Hội đồng Tư vấn nhà đất tỉnh Khánh Hoà

Hội đồng Tư vấn nhà đất tỉnh Khánh Hoà (sau đây gọi tắt là Hội đồng có chức năng tư vấn cho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, giao đất ở cho hộ gia đình thuộc diện chính sách đặc biệt, thực hiện chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng cải thiện nhà ở.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

1.Tư vấn cho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình, hộ gia đình quản lý sử dụng nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước do Sở Xây dựng thống nhất. quản lý theo chức năng ngành (Trung tâm Quản lý nhà và chung cư trực tiếp quản lý sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận từ các ngành), nhu cầu về nhà đất, các biện pháp quản lý và phát triển nhà ở trước khi ban hành quyết định hành chính liên quan các vấn đề nêu trên.

2. Xem xét đối chiếu thủ tục hành chính do cơ quan chức năng xác lập về hợp thức nhà ở cho hộ gia đình thuộc cơ quan địa phương, cơ quan Trung

ương đóng tại tỉnh Khánh Hoà đã bàn giao nhà ở do trước đó đã bố trí cho cá nhân, hộ gia đình quản lý sử dụng (về quy hoạch phân lô đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; xem xét trình tự thủ tục kiểm tra, xác minh tình hình nhà ở của từng hộ xin đăng ký hợp đồng thuê nhà ở, hộ khẩu . . . ) đế tư vấn cho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định.

3. Trên cơ sở cơ quan chức năng tập hợp nhu cầu nhà ở đối với cá nhân, hộ gia đình đang quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (kể cả việc mua bất hợp pháp, hoặc mua ngay tình nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước), có ý kiến tư vấn cho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

4. Xem xét trình tự thủ tục kiểm tra, xác minh và đề xuất của cơ quan chức năng về việc giải quyết giao đất ở, cho thuê nhà ở, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho đối tượng chính sách đặc biệt, để tư vấn cho Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh ra quyết định giải quyết.

Điều 3. Thành phần của Hội đồng

Thành phần của Hội đồng được ghi tại Điều 1 Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2005 ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà .

Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc công khai dân chủ, tập hợp ý kiến thành viên và kết luận theo đa số .

Cụ thể, qua các đề xuất của cơ quan được phân công báo cáo tại khoản 4 Điều 5 hoặc cơ quan thành viên đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định tại khoản 5 Điều 5 Quy chế báo cáo vụ việc, từng thành viên Hội đồng tham gia: đóng góp ý kiến, đề xuất cách giải quyết, yêu cầu bổ sung thủ tục, yêu cầu xác lập lại hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng tập hợp ý kiến của các thành viên và kết luận theo đa số qua biên bản cuộc họp trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Trường hợp các thành viên không thống nhất quan điểm giải quyết, Chủ tịch Hội đồng tập hợp ý kiến của các thành viên vào biên bản cuộc họp và Chủ tịch Hội đồng có ý kiến đề xuất để tư vấn cho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 5. Chế độ làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng họp thường kỳ mỗi tháng ít nhất 01lần.

2. Cơ quan được phân công báo cáo hoặc cơ quan được chỉ định báo cáo phải chuyển tài liệu báo cáo đề xuất đến các thành viên nghiên cứu trước khi Hội đồng họp ít nhất là 03 ngày làm việc.

3. Khi đã được mời họp thì không một thành viên nào vắng mặt. Nếu thành viên Hội đồng bận công tác có thể ủy quyền cho chuyên viên dự họp. Trường hợp vắng mặt phải có ý kiến bằng văn bản tham gia các vấn đề mà cơ quan được phân công báo cáo hoặc cơ quan được chỉ định báo cáo đã gửi tài liệu từ trước.

4. Cơ quan được phân công báo cáo trước Hội đồng:

a) Sở Xây dựng chịu trách nhiệm báo cáo đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực quản lý nhà ở (trừ trường hợp Sở Xây dựng báo cáo trực tiếp ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định) được quy định tại Điều 2 Quy chế này.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về lĩnh vực liên quan quản lý đất đai, giao đất cho hộ gia đình.

c) Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang báo cáo đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan về quản lý nhà ở, đất đai theo phân cấp quản lý. Thực hiện các nội dung khác tại Điều 2 Quy chế theo sự chỉ đạo trực tiếp của ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Trung tâm Quản lý nhà và chung cư báo cáo giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực quản lý nhà ở, đất ở (theo nhiệm vụ được giao trực tiếp quản lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước) theo yêu cầu của Chủ tịch ủy ban

nhân dân tỉnh, của Giám đốc Sở Xây dựng.

5. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định cơ quan thành viên không thuộc khoản 4 Điều này để yêu cầu tiếp tục kiểm tra, xác minh và báo cáo vụ việc liên quan mà cơ quan được phân công báo cáo đã trình Hội đồng tại cuộc họp lần trước.

6. Thành viên Hội đồng được bồi dưỡng trong từng cuộc họp, nguồn kinh phí được trích từ ngân sách nhà nước.

Điều 6. Quy trình làm việc của Hội đồng

1.Bước chuẩn bị:

- Cơ quan được phân công báo cáo hoặc cơ quan được chỉ định báo cáo chuẩn bị đầy đủ thủ tục kiểm tra, xác minh che đối tượng cần xem xét, lập báo cáo đề xuất giải quyết từng trường hợp cụ thể, lên danh sách trích ngang;

- Cơ quan được phân công báo cáo hoặc cơ quan được chỉ định báo cáo chuyển tài liệu đến các thành viên nghiên cứu trước khi Hội đồng họp ít nhất là 03 ngày làm việc.

- Ủy ban nhân dân tỉnh mời các thành viên Hội đồng họp. Giấy mời gửi đến các thành viên trước khi Hội đồng họp ít nhất là 07 ngày làm việc.

2. Bước tiến hành:

- Phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của

Hội đồng tham dự.

- Cơ quan được phân công báo cáo hoặc cơ quan được chỉ định báo cáo trình bày phương thức giải quyết, quan điểm giải quyết, đề xuất hướng giải quyết trước Hội đồng. Các thành viên Hội đồng căn cứ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực đang xem xét, để: tham gia góp ý kiến, yêu cầu bổ sung thủ tục, yêu cầu xác lập lại hồ sơ, đề xuất cách giải quyết . Cơ quan báo cáo thuyết minh, tranh luận trên cơ sở quy định pháp luật để bảo vệ quan điểm trong báo cáo đề xuất của mình;

- Trên cơ sở kiến nghị của Cơ quan được phân công báo cáo hoặc cơ quan được chỉ định báo cáo đề xuất, Chủ tịch Hội đồng tập hợp ý kiến các thành viên và kết luận theo đa số qua biên bản cuộc họp trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định .

Trường hợp các thành viên không thống nhất quan điểm giải quyết, Chủ tịch Hội đồng thực hiện quy định tại Điều 4 Quy chế;

- Lập biên bản cuộc họp ghi đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong cuộc họp cùng ký tên vào biên bản. Chuyên viên ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lập biên bản cuộc họp Hội đồng.

3. Bước kết thúc:

- Trên cơ sở ý kiến tư vấn qua biên bản cuộc họp của Hội đồng, ủy ban nhân dân tỉnh ra Thông báo giải quyết từng trường hợp cụ thể. Thời hạn ban hành văn bản là 05 ngày làm việc tính từ ngày Hội đồng họp. Thông báo cuộc họp được gửi đến từng thành viên Hội đồng;

- Theo Thông báo của ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan được phân công báo cáo tiến hành dự thảo quyết định hành chính cho từng trường hợp hoặc các văn bản khác cho ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn dự thảo văn bản là 1 0 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo kết quả cuộc họp của ủy ban nhân dân tỉnh;

Điều 7. Mối quan hệ làm việc của Hội đồng.

1.Cơ quan thành viên Hội đồng, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thường xuyên cung cấp cho Hội đồng các tài liệu có hiệu lực thi hành liên quan lĩnh vực xem xét của Hội đồng.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tiếp nhận tài liệu từ các cơ quan thành viên Hội đồng, lên kế hoạch in sao, phân phối tài liệu đến từng thành viên

Hội đồng. Kinh phí in tài liệu được trích từ ngân sách nhà nước.

2.Trường hợp cần thiết, thành viên Hội đồng có thể liên hệ các cơ quan được phân công báo cáo hoặc cơ quan được chỉ định báo cáo, cơ quan này có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin về đối tượng cần báo cáo sẽ được xem xét giải quyết trong cuộc họp sắp tới của Hội đồng.

3. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan được phân công báo cáo, Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh gửi giấy mời họp, các thành viên Hội đồng phải có mặt đầy đủ, đúng giờ tại địa điểm đã được báo trước.

Điều 8. Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng

Hàng năm, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Kinh phí hoạt động của Hội đồng gồm: chi phí bồi dưỡng thành viên Hội đồng tham gia cuộc họp, chi phí in sao tài liệu phục vụ cho cuộc họp, chi phí in sao tài liệu đã được cập nhật phân phối đến từng thành viên Hội đồng và chi phí cho phương tiện vận chuyển (nếu có).

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Lâm Phi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.