• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/05/2000
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Số: 1763QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 24 tháng 5 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bản kế hoạch thực hiện quyết định 20/2000/QĐ-TTG

ngày 3/2/2000 của thủ tướng chính phủ

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ V/v hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 20/2000/QĐ-TTg,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bản kế hoạch thực hiện Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 20/2000/QĐ-TTg, Thủ trưởng các cơ quan của thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 20/2000/QĐ-TTg, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Trần Minh Duân

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện quyết định số 20/2000/QĐ-TTG

ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ

(Ban hành kèm theo QĐ số 1763/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Căn cứ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là QĐ 20) và thực hiện chỉ đạo của Thường Trực tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-UB ngày 9/3/2000 thành lập “BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 20/2000/QĐ-TTg"

Để thực thi chính sách nghiêm túc, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chế độ, thuận tiện đối với người được hỗ trợ và kịp tiến độ, thời gian qui định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Tổ chức tỉnh ủy chủ trì phối hợp cùng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Sở Lao động, TBXH hoàn chỉnh danh sách các đối tượng theo qui định Quyết định 20/TTg và gởi danh sách cho Sở Xây dựng, Sở Địa chính trước ngày 15/5/2000. Nội dung phân tích như hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

2. Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh trình UBND tỉnh quyết định bổ sung lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên “Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 20/2000/QĐ-TTg tỉnh Khánh Hòa trước ngày 01/5/2000.

3. Trên cơ sở danh sách Ban tổ chức Tỉnh ủy cung cấp; Sở Xây dựng, Sở Địa chính phối hợp với Cục thuế, các Ngành và chính quyền địa phương (TP, H, Xã, phường) liên quan tổ chức xác định cụ thể tình trạng nhà ở, đất ở của người thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ 20/TTg; rà soát đối chiếu các trường hợp đã giải quyết chính sách nhà ở, đất ở trước đây của các đối tượng, thống kê phân tích phân loại theo các thông số, biểu mẫu phụ lục hướng dẫn của Bộ Xây dựng; theo số liệu đã thống kê phân loại Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Địa chính lập ngay kế hoạch hỗ trợ cụ thể trình UBND tỉnh.

4. Sở Xây dựng lập các dự án, kế hoạch xây dựng nhà để thực hiện QĐ 20/TTg trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính Vật giá lập dự trù chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cán bộ chuyên trách, trình Thường trực UBND xét duyệt.

5. Sở Tài chính – Vật giá chịu trách nhiệm phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan tổng hợp nhu cầu tài chính thực hiện QĐ 20/TTg trên phạm vi toàn tỉnh, lập kế hoạch duyệt cấp phát tài chính theo hướng dẫn Bộ Tài chính, trình Thường trực UBND tỉnh duyệt.

6. Văn phòng UBND tỉnh sao gởi Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bản hướng dẫn thực hiện QĐ 20/TTg của Bộ Xây dựng và Kế hoạch tổ chức thực hiện QĐ 20 của UBND tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa có trách nhiệm phổ biến rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết.

7. UBND thành phố Nha Trang và các huyện tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giúp việc UBND tỉnh để dễ giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện nhất đối với người được hỗ trợ.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỤ THỂ:

1. Sở Xây dựng (phó Ban chỉ đạo) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện:

- Thành lập tổ chuyên trách 8 - 10 người. Lập phiếu thẩm tra tình trạng nhà ở đất ở của người thuộc diện QĐ 20 theo phương thức giảm tối đa thủ tục để thực hiện nhiệm vụ cụ thể đảm bảo kịp thời gian qui định.

- Tổ chức văn phòng, lịch tiếp kiến những người thuộc diện QĐ 20/TTg tại số 2A Ngô Quyền, Nha Trang (Văn phòng Sở Xây dựng). Đồng thời tại Văn phòng niêm yết đầy đủ QĐ 20, các danh sách đối tượng, các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn theo quy định. Thực hiện công khai cả về đối tượng, tiêu chuẩn và nội dung.

- Tập trung xác định cụ thể tình trạng nhà ở của từng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo QĐ 20: Thống kê phân loại lập danh sách theo hướng dẫn các phụ lục 1, 2, 3, 4 Bộ Xây dựng. Tổ chức điều hành hoạt động của tổ chức cán bộ chuyên trách, phối hợp các Sở, Ngành liên quan xác lập các thông số số liệu đầy đủ để chuyển Sở Tài chính Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các kế hoạch nhu cầu tài chính theo hướng dẫn phụ lục 5 Bộ Xây dựng trình TT UBND tỉnh.

- Thời hạn từ nay đến 30/12/2000: Lập Kế hoạch, tờ trình (thông qua Ban chỉ đạo) trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí, cho các trường hợp nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg.

- Lập dự án xây dựng mới nhà ở chậm nhất trong quý I/2001 (hoặc dự án kinh phí hỗ trợ cho đối tượng được giao đất tự xây) để giải quyết chính sách theo qui định tại khoản 5, 6 Điều 1 của QĐ 20/TTg.

Hướng dẫn các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Ngành Trung ương đang quản lý nhà ở của người thuộc diện QĐ 20/TTg, yêu cầu sớm chuyển giao quản lý nhà ở theo công văn số 227/BXD-QLN ngày 25/2/2000 Bộ Xây dựng hoành thành chậm nhất trước ngày 30/6/2000, Sở Xây dựng, Công ty Quản lý Kinh doanh và Phát triển nhà (theo sự ủy quyền của UBND tỉnh)

- Lập mẫu Phiếu thẩm tra tình trạng nhà ở đất ở của người thuộc diện QĐ 20/TTg theo phương thức giảm tối đa thủ tục (lời tự khai và chịu trách nhiệm – khi ở địa phương khác).

2. Sở Địa chính chịu trách nhiệm:

- Cử từ 2 ÷ 4 cán bộ tham gia tổ chuyên trách làm việc tại Sở Xây dựng.

- Phối hợp Sở Xây dựng lập kế hoạch qui hoạch sử dụng đất, giao đất để kịp xây dựng trước tháng 6/2001 đối với các trường hợp được hỗ trợ giao đất tự xây, giao đất xây dựng mới nhà ở theo khoản 5, 6 Điều 1 QĐ 20/TTg.

- Phối hợp với Cục thuế xác lập các số liệu đã được hỗ trợ bằng hình thức miễn giảm thuế liên quan nhà ở - đất ở đối với đối tượng thuộc diện QĐ 20/TTg để xác lập thông số tại Phụ lục 4 (cột 13).

3. Các Sở, Ngành liên quan:

- Các Sở TC-VG, KH & ĐT, LD TBXH, Ban tổ chức CQ tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh mỗi cơ quan phải cử 1-2 cán bộ chuyên trách trực tiếp theo dõi giải quyết công việc thuộc trách nhiệm Ngành thực hiện QĐ 20/TTg đúng kế hoạch, tiến độ.

- Sở Tài chính Vật giá chịu trách nhiệm đảm bảo cấp phát tài chính kịp thời cho đối tượng được hỗ trợ kinh phí nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 và Điều 2 QĐ 20/TTg. Phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư đảm bảo nguồn vốn xây dựng mới nhà ở trước tháng 6/2001 để đáp ứng với tiến độ xây dựng nhà ở nêu ở khoản 5, 6 Điều 1 QĐ 20/TTg.

- Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp chặt chẽ với Cục thuế, Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh xác lập số liệu người thuộc diện QĐ 20/TTg đã được hỗ trợ bằng các hình thức như trợ cấp kinh phí, sửa chữa nhà cửa …. để cung cấp cho Sở Xây dựng tổng hợp theo biểu bản thống kê báo cáo.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Từ 18/2/2000 đến 15/5/2000:

+ Quán triệt QĐ 20/TTg và hướng dẫn thực hiện QĐ 20/TTg của Bộ Xây dựng

+ Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh, lập các tổ, nhóm chuyên trách

+ Lập danh sách các đối tượng thuộc diện QĐ 20/TTg, rà soát bổ sung danh sách.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện QĐ 20/TTg, chi phí hoạt động của bộ phận thường trực triển khai QĐ 20/TTg

2. Từ ngày 15/5/2000 – 30/6/2000:

+ Tổ chức thiết lập, thẩm tra, thống kê phân tích phân loại tình hình nhà ở, đất ở và thực trạng đã giải quyết chính sách của các đối tượng thuộc diện QĐ 20/TTg lập các biểu mẫu theo phụ lục 1, 2, 3, 4 (hướng dẫn BXD).

+ Lập kế hoạch và trình duyệt hỗ trợ tiền cho các đối tượng thuộc diện nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 và Điều 2 QĐ 20/TTg.

+ Lập danh sách đợt đầu đối tượng được hỗ trợ (bù chênh lệch bằng tiền) thuộc diện Điều 3 QĐ 20/TTg trình TT UBND tỉnh duyệt giải quyết cấp phát.

+ Tiếp nhận nhà ở thuộc Bộ, Ngành TW về UBND tỉnh theo qui định Công văn 22/BXD-QLN (nếu có).

3. Từ 30/6/2000 – 31/12/2000:

+ Tiếp tục trình duyệt hỗ trợ tiền cho các đối tượng thuộc diện nêu tại khoản 1, 2, 3, 4 điều 1, điều 2 QĐ 20/TTg và tiếp nhận nhà ở thuộc Bộ, Ngành TW giao về UBND tỉnh (nếu còn).

+ Tiếp tục thống kê, phân loại tổng hợp tình hình nhà ở, đất ở của các đối tượng thuộc QĐ 20/TTg.

Phân định kế hoạch: Hỗ trợ kinh phí cấp hộ tự xây, lập dự án xây dựng nhà ở trình UBND tỉnh duyệt dự án và kinh phí hỗ trợ tự xây.

+ Hoàn thành đề án tổng hợp kinh phí theo Phụ lục 5 trình UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ

+ Giải quyết hỗ trợ bằng tiền mặt cho các đối tượng theo QĐ 20 cơ bản xong.

4. Từ 01/01/2001 – 01/6/2001:

+ Tiếp tục thực hiện các nội dung chưa hoàn thành nêu ở điểm 2, 3 nêu trên.

+ Phê duyệt các dự án xây dựng mới nhà ở, giao đất xây dựng, tổ chức thi công xây dựng công trình.

5. Từ 01/6/2000 – 30/12/2001:

+ Tổ chức xây dựng mới nhà ở - Hoàn thành nghiệm thu trước 10/2002

+ Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp thực tế tỉnh nhà trình TTg trước 3/2002.

+ Tập trung hoàn thành chính sách hỗ trợ theo QĐ 20/TTg chậm nhất trong năm 2002.

IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TRỰC TIẾP TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 20/TTg

Chi phí hoạt động của bộ phận trực tiếp triển khai thực hiện QĐ 20 nêu trên giao Sở Xây dựng tính toán dự trù cụ thể thống nhất với 2 Ban tổ chức tỉnh, thông qua Sở TCVG thẩm tra trình duyệt và cấp phát về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng chi trả cho các hoạt động của Ban chỉ đạo và cán bộ chuyên trách thực hiện

Chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người hoạt động CM trước CM 8/45 là chính sách lớn, quan trọng và bức bách nhưng thực hiện cũng rất phức tạp. Vì vậy cần quán triệt QĐ 20/TTg đầy đủ sâu sắc để nắm vững nội dung tiến hành. UBND tỉnh yêu cầu các Sở Ngành liên quan và các cấp chính quyền cần phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo và giải quyết công việc. Quá trình thực hiện cần tổng hợp cụ thể những vướng mắc, phát sinh ngoài thẩm quyền kịp thời báo cáo Thường trực UBND tỉnh – báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Minh Duân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.