• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2005
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Số: 23/2005/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 10 tháng 8 năm 2005

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="113" />
 

Số:  23/2005/CT-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1/01/clip_image002.gif" width="159" />Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nha Trang, ngày 10 tháng 8 năm 2005

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trong mùa hè

 

 
  1/01/clip_image003.gif" width="159" />

 

Tình hình dịch bệnh trong mùa hè năm 2005 tại tỉnh Khánh Hòa đang có xu hướng diễn biến phức tạp. Dịch sốt xuất huyết đã xảy ra ở quy mô thôn, xã tại các huyện Ninh Hòa, Diên Khánh và TX Cam Ranh. Bệnh Quai bị có xu hướng gia tăng . Tình hình sốt rét tuy ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố nguy cơ do di biến động dân cư. Nguy cơ dịch cúm A (H5N1) từ gia cầm lây sang người vẫn có khả năng xuất hiện .

 Để chủ động phòng chống dich bệnh trong mùa hè, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các Huyện, TX Cam Ranh và T.P. Nha Trang, các Sở Ngành liên quan trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các Huyện, TX Cam Ranh và TP Nha Trang:

- Củng cố ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp từ Huyện đến Xã, Phường nhằm chỉ đạo cụ thể công tác phòng chống dịch từ cơ sở và huy động mọi nguồn lực của địa phương trong công tác phòng chống dịch.

- Các địa phương đang xảy ra dịch sốt xuất huyết cần tích cực chỉ đạo công tác dập dịch một cách triệt để, không để lan rộng và kéo dài.

- Chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng chống dịch tại địa phương.

2. Sở Y tế :

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống Sốt rét và các rối loạn do thiếu Iod, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS chủ động triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong toàn tỉnh , xử lý kịp thời dịch sốt xuất huyết đang xảy ra tại Huyện Ninh Hoà, Diên Khánh và TX Cam Ranh.

- Chỉ đạo Bệnh viện tỉnh tăng cường công tác chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, thực hiện tốt việc chỉ đạo tuyến và hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến huyện, thị xã, thành phố trong công tác điều trị, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tử vong.

- Chỉ đạo Trung tâm y tế các Huyện, TX Cam ranh , TP Nha trang lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè, thực hiện tốt việc giám sát dịch tễ và tổ chức điều trị kịp thời, hạn chế tử vong. Tổ chức thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Tổng hợp đề xuất kinh phí bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh .

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, thực hiện triệt để tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 1829/UBND ngày 8/5/2005 và công văn số 2874/UBND ngày 14/7/2005 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm .

- Tổ chức tiêm vắc-xin phòng dịch cúm gia cầm theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số2993/UBND ngày 20/7/2005 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/2005/CT-TTg ngày 12/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm vắc-xin phòng dịch cúm gia câm .

4. Sở Tài nguyên - Môi trường:

-Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý các yếu tố môi trường liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người (nguồn nước, không khí ... ) và kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề về môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh .

-Phối hợp với Sở Y tế trong việc xử lý các yếu tố môi trường có nguy cơ làm xảy ra dịch bệnh ở người.

5. Sở Du lịch-thương mại:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nguồn thực phẩm trên thị trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban mặt trận TQVN tỉnh vận động các đoàn thể, phối hợp với ngành Y tế tham gia tích cực công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa hè .

7. Sở Tài chính cân đối kinh phí kịp thời cho Sở Y tế và các Sở, Ngành liên quan trong công tác phòng chống dịch bệnh.

8. Sở Văn hoá - thông tin tăng cường công tác truyền thông giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các phòng Văn hóa - thông tin - thể thao các Huyện, TX, TP phối hợp tốt với Trung tâm y tế nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

9. Đài Phát thanh - truyền hình, Báo Khánh Hòa xây dựng các chuyên mục và chuyên đề nhằm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Nhận được Chỉ thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các Huyện, TX Cam Ranh, TP Nha Trang, Giám đốc các Sở, Ngành liên quan triển khai thực hiện . Sở Y tế tổng hợp kết quả và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Võ Lâm Phi

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Lâm Phi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.