• Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng kí thành lập

  27/08/2019

  10/09/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định 35A/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  19/08/2019

  30/08/2019

 • Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  12/08/2019

  01/09/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  06/08/2019

  ...

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

  22/07/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 04/2019/NQ-HĐND

  về việc quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2011 (ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực)

  09/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 cảu Hội đồng nhân dân tỉnh về viêc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  09/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND (1)

  Về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa

  09/07/2019

  ...

 • Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa

  09/07/2019

  ...

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.