Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008

___________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI LĂM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 48/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 gồm các nội dung như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.236.478 triệu đồng.

- Thu nội địa: 1.532.343 triệu đồng;

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 36.828 triệu đồng;

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 667.307 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương được sử dụng: 4.426.395 triệu đồng.

- Thu Trung ương bổ sung: 1.441.675 triệu đồng;

- Thu được hưởng theo phân cấp: 1.522.344 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn: 229.506 triệu đồng;

- Thu huy động đầu tư (khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước): 353.000 triệu đồng;                                                                                                                               

- Thu viện trợ: 2.487 triệu đồng;

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 667.307 triệu đồng;

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 210.076 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.214.306 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 891.889 triệu đồng;

- Chi thường xuyên:         2.319.324 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.000 triệu đồng;

- Chi chuyển nguồn:         611.929 triệu đồng;

- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 389.163 triệu đồng;

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 1 triệu đồng.

4. Cân đối tổng quyết toán số dư niên độ năm ngân sách 2008 là 212.089 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh: 30.713 triệu đồng;

- Ngân sách cấp huyện: 153.788 triệu đồng;

- Ngân sách cấp xã: 27.588 triệu đồng.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập báo cáo quyết toán về các khoản thu, chi ngân sách nhà nước với các cơ quan Trung ương đúng quy trình của Luật Ngân sách Nhà nước. Sau khi có thông báo quyết toán của Bộ Tài chính (kết dư ngân sách), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng theo Điều 63 Luật Ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi lăm thông qua./.

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Quốc Tuấn