• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/01/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 16/12/2013
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Số: 103/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 13 tháng 1 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc hỗ trợ tiền thưởng cho giáo viên, học sinh và sinh viên đạt thành tích cao

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông báo số 555-TB/TU ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua làm việc với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền thưởng cho giáo viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích cao; Báo cáo thẩm tra số 01/BC-BVHXH ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền thưởng cho giáo viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích cao như sau:

1. Học sinh xuất sắc tiêu biểu trong năm học của các trường phổ thông công lập: thưởng 800.000 đồng/học sinh trung học phổ thông; 500.000 đồng/học sinh trung học cơ sở; 300.000 đồng/học sinh tiểu học; học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong năm học của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong tỉnh: 800.000 đồng/học sinh, sinh viên.

2. Học sinh trúng tuyển lần đầu vào các trường Đại học đạt kết quả cao (từ 25 điểm trở lên); học sinh được xếp loại giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: thưởng 1.000.000 đồng/học sinh; học sinh đỗ thủ khoa vào trường đại học: thưởng 2.000.000 đồng/học sinh.

3. Học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh: 800.000 đồng/học sinh đạt giải nhất; 600.000 đồng/học sinh đạt giải nhì; 400.000 đồng/học sinh đạt giải ba.

4. Học sinh, sinh viên các trường trong tỉnh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do các Bộ chủ quản tổ chức hoặc phối hợp tổ chức: 2.000.000 đồng/học sinh đạt giải nhất; 1.500.000 đồng/học sinh đạt giải nhì; 1.000.000 đồng/học sinh đạt giải ba.

5. Giáo viên dạy giỏi:

a) Giáo viên dạy giỏi cấp huyện:            700.000 đồng/giáo viên.

b) Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/giáo viên.

c) Giáo viên dạy giỏi cấp khu vực: 1.500.000 đồng/giáo viên.

d) Giáo viên dạy giỏi cấp Trung ương: 2.000.000 đồng/giáo viên.

6. Giáo viên bộ môn trực tiếp giảng dạy có học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do các Bộ chủ quản tổ chức hoặc phối hợp tổ chức: 2.000.000 đồng/giáo viên bộ môn có học sinh đạt giải nhất; 1.500.000 đồng/giáo viên bộ môn có học sinh đạt giải nhì; 1.000.000 đồng/giáo viên bộ môn có học sinh đạt giải ba.

- Kinh phí thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách bổ sung hàng năm và hướng dẫn phân cấp thực hiện.

- Quy định về hỗ trợ tiền thưởng giáo viên, học sinh và sinh viên đạt thành tích cao được thực hiện từ năm học 2009 - 2010.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi sáu thông qua./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào Nghĩa Nghiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.