• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2009
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Số: 77/2009/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động

của các đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động của các Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức phụ cấp cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động của các Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, cụ thể như sau:

a) Mức phụ cấp cho tình nguyện viên hàng tháng

- Đội trưởng: hệ số phụ cấp là 0,6 x với mức lương tối thiểu chung hiện hành;

- Đội phó: hệ số phụ cấp là 0,5 x với mức lương tối thiểu chung hiện hành;

- Đội viên: hệ số phụ cấp là 0,4 x với mức lương tối thiểu chung hiện hành.

Mức phụ cấp cho tình nguyện viên các Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã nêu trên được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định tại từng thời điểm.

b) Kinh phí hoạt động

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí hoạt động hàng năm cho các Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, đảm bảo cho các Đội hoạt động có hiệu quả.

c) Nguồn kinh phí chi trả

Bố trí từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu của tỉnh về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS hàng năm.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi bốn thông qua và thay thế Nghị quyết số 39/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trương Quốc Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.