• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 23/01/2010
HĐND TỈNH KIÊN GIANG
Số: 99/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 13 tháng 1 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang

__________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

 KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI SÁU

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 01/BC-BKTNS ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang và Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang. Nội dung cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ đăng ký: 120.000.000.000 đồng.

2. Nguồn bổ sung vốn hoạt động hàng năm:

- Ngân sách cấp bổ sung hàng năm: được bố trí trong dự toán chi ngân sách hoặc nguồn tăng thu ngân sách địa phương hàng năm và được bổ sung từ Quỹ Đầu tư phát triển theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 40 của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP.

- Tiền đóng góp tự nguyện, các khoản viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật để hình thành vốn chủ sở hữu.

- Vốn góp của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang và vốn góp của các doanh nghiệp khác.

3. Phạm vi hoạt động: Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang được thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007.

4. Cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang gồm có: Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành.

Chuyển bộ máy điều hành của Quỹ Bảo lãnh tín dụng hiện nay gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn (06 người), sang thành lập bộ máy điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Quỹ Đầu tư phát triển; phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang và chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi sáu thông qua./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào Nghĩa Nghiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.