• Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  30/11/2018

  10/12/2018

 • Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

  28/11/2018

  07/12/2018

 • Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020

  14/11/2018

  25/11/2018

 • Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

  30/10/2018

  10/11/2018

 • Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  22/10/2018

  01/11/2018

 • Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  22/10/2018

  01/11/2018

 • Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  10/10/2018

  24/10/2018

 • Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định đối tượng, một số mức chi, mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  09/10/2018

  20/10/2018

 • Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  28/09/2018

  12/10/2018

 • Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018

  28/08/2018

  07/09/2018

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.