• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 15/03/2015
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 05/2006/QĐ-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/01/2006 Văn bản được ban hành 05/2006/QĐ-BGTVT
14/02/2006 Văn bản có hiệu lực 05/2006/QĐ-BGTVT
15/03/2015 Văn bản hết hiệu lực 05/2006/QĐ-BGTVT
15/03/2015 Bị thay thế 83/2014/TT-BGTVT
15/03/2015 Bị bãi bỏ 83/2014/TT-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.