• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/01/1990
Lịch sử hiệu lực: Luật 29-LCT/HĐNN8
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/1989 Văn bản được ban hành 29-LCT/HĐNN8
02/01/1990 Văn bản có hiệu lực 29-LCT/HĐNN8
01/09/1999 Bị thay thế 1 phần 12/1999/QH10
01/09/1999 Bị bãi bỏ 1 phần 12/1999/QH10
01/09/1999 Được bổ sung 12/1999/QH10
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.