Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 giữa Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4 về hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1176/SNV-XDCQ ngày 13 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố là 18.000.000 đồng/năm (không bao gồm các chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố và Công an viên ở thôn, tổ dân phố).

Việc chi hỗ trợ kinh phí hoạt động các chức danh ở thôn, tổ dân phố do Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định.

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/8/2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ quy định tại Điều 2 của Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hùng