Sign In

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

______________________

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 02/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg ngay 09/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức thu phí xăng dầu.

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Bổ sung Tiểu mục của Mục 2100 “Phí xăng dầu”:

1. Tiểu mục 2103 “Phí dầu hỏa”;

2. Tiểu mục 2104 “Phí dầu ma zút”;

3. Tiểu mục 2105 “Phí dầu mỡ nhờn”;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho các khoản phí dầu hỏa, dầu ma zút, dầu mỡ nhờn phát sinh từ ngày 09/01/2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn cụ thể./.

 

Bộ Tài chính

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hà