Sign In

THÔNG TƯ

Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý

 hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành

chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của

Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế

độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

__________________

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư này ban hành các loại biểu mẫu để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị, xem xét quyết định và thi hành quyết định, áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; xem xét quyết định và thi hành quyết định quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên.

Các biểu mẫu để sử dụng trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 2. Ban hành biểu mẫu

Ban hành kèm theo Thông tư này 29 biểu mẫu sau:

1. Mẫu số 01: Đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

2. Mẫu số 02: Thông báo về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

3. Mẫu số 03a: Bản tường trình của người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

4. Mẫu số 03b: Bản tường trình của người vi phạm bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

5. Mẫu số 04: Báo cáo kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

6. Mẫu số 05a: Quyết định về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

7. Mẫu số 05b: Quyết định về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

8. Mẫu số 06a: Quyết định về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

9. Mẫu số 06b: Quyết định về việc chấm dứt biện pháp quản lý tại gia đình;

10. Mẫu số 07a: Quyết định phân công người trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

11. Mẫu số 07b: Quyết định phân công người phối hợp với gia đình thực hiện biện pháp quản lý tại gia đình;

12. Mẫu số 08a: Kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

13. Mẫu số 08b: Kế hoạch quản lý, giám sát người chưa thành niên chấp hành biện pháp quản lý tại gia đình;

14. Mẫu số 09a: Bản cam kết của người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

15. Mẫu số 09b: Bản cam kết của cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;

16. Mẫu số 10: Biên bản cuộc họp góp ý đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

17. Mẫu số 11: Báo cáo kết quả giám sát giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

18. Mẫu số 12: Báo cáo của người được giáo dục về việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

19. Mẫu số 13a: Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú (người đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn);

20. Mẫu số 13b: Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú (người chưa thành niên đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn);

21. Mẫu số 14a: Đơn xin phép thay đổi nơi cư trú (người đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn);

22. Mẫu số 14b: Đơn xin phép thay đổi nơi cư trú (người chưa thành niên đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn);

23. Mẫu số 15: Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

24. Mẫu số 16: Đơn đề nghị miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

25. Mẫu số 17: Quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

26. Mẫu số 18: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

27. Mẫu số 19: Thông báo về việc chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn để tiếp tục thi hành;

28. Mẫu số 20: Sổ theo dõi sự tiến bộ của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

29. Mẫu số 21: Biểu mẫu thống kê số lượng người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Sử dụng biểu mẫu

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng biểu mẫu quy định tại Điều 2 Thông tư này phải bảo đảm thống nhất, đầy đủ các nội dung theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014.

2. Thông tư này ban hành các biểu mẫu thay thế các biểu mẫu đã ban hành trước đây để sử dụng trong quá trình lập hồ sơ đề nghị, xem xét quyết định, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Bộ Tư pháp

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thúy Hiền