Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum

___________________________________________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 09/3/2012 về việc ban hành định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

1. Đối với các đội tuyển cấp tỉnh:

1.1. Trong thời gian tập trung tập luyện:

- Đội tuyển tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người;

- Đội tuyển trẻ: 120.000 đồng/ngày/người;

- Đội tuyển năng khiếu: 90.000 đồng/ngày/người.

1.2. Trong thời gian tập trung thi đấu:

- Đội tuyển tỉnh: 200.000 đồng/ngày/người;

- Đội tuyển trẻ: 150.000 đồng/ngày/người;

- Đội tuyển năng khiếu: 150.000 đồng/ngày/người.

2. Đối với đội tuyển cấp huyện, thành phố: Áp dụng mức chi bằng 80% so với mức chi vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao cấp tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp chuyên đề tháng 3 năm 2012 thông qua và thay thế Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 05/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hà Ban