Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bổ sung mẫu các loại chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính vào chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 19 TC/QĐ/CĐKT ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho kế toán nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đối với người có công với Cách mạng do ngành Lao động - thương binh và xã hội quản lý

____________________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQHH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 84/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 23/9/2005 của liên Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp;

Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 16040/BTC-CĐKT ngày 19/12/2006 về việc bổ sung chứng từ, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mẫu các loại chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính bổ sung vào Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho kế toán nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Điều 2. Các chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính ban hành theo Quyết định này áp dụng thống nhất đối với đơn vị dự toán các cấp và các đơn vị có liên quan đang quản lý nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Điều 3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thương binh liệt sĩ và người có công hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Quyết định số 1683/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành bổ sung chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính vào Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999 TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng cho kế toán chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, kinh phí Trung ương uỷ quyền.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Thương binh liệt sĩ và người có công, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thị Nhân