Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài

trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

__________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 63/TTr- SLĐTBXH ngày 18/6/2012; Báo cáo số 63/BC - STP ngày 04/6/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 


 


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

___________
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

QUY CHẾ

Phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

________________

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh.

Quy chế này quy định những nguyên tắc, trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là các cơ quan) trong quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp.

1. Các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý lao động người nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; đồng thời nâng cao trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan đối với người nước ngoài.

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh trong phạm vi trách nhiệm quy định, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về lao động người nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quy định về chuyên môn, yêu cầu chất lượng và đề cao trách nhiệm trong quá trình phối hợp.

 

Điều 3. Nội dung phối hợp.

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn về những quy định của pháp luật liên quan đến người nước ngoài làm việc tại địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Hướng dẫn trình tự, thủ tục các quy định của pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động người nước ngoài và lao động là nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động;

4. Trao đổi thông tin, tổng hợp, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ.

Điều 4. Trách nhiệm chung của các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

1. Giải quyết những vấn đề liên quan đến lao động người nước ngoài theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị và đề xuất các biện pháp giải quyết đối với từng trường hợp vượt thẩm quyền, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Bố trí cán bộ theo dõi và phối hợp quản lý lao động người nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành liên quan theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ (báo cáo 6 tháng trước ngày 25/6 và báo cáo 01 năm trước ngày 25/12) hoặc báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) về lao động người nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Điều 5. Trách nhiệm cụ thể:

 

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài (gọi tắt là đơn vị sử dụng lao động người nước ngoài) thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị;

b) Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị gia hạn và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động;

c) Thực hiện cấp giấy phép, gia hạn giấy phép và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định;

d) Phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan tuyên truyền pháp luật lao động và các quy định về quản lý, tuyển dụng và sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động người nước ngoài;

đ) Định kỳ hằng năm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động về việc tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài đối với các đơn vị sử dụng lao động người nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;

e) Phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động người nước ngoài đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân lao động người nước ngoài;

Đối với người nước ngoài thuộc diện phải cấp giấy phép lao động, sau 06 (sáu) tháng mà không có giấy phép lao động hoặc chưa nộp được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan Công an buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật.

f) Định kỳ 6 tháng và cuối năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình người nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh;

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp sơ kết đánh giá công tác phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nhằm tháo gỡ vướng mắc và chỉ đạo thực hiện kịp thời;

h) Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

 

2. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh:

a) Tuyên truyền và cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến người nước ngoài cho người sử dụng lao động và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

b) Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp làm việc tại các Khu, Cụm công nghiệp, Khu kinh tế của tỉnh có sử dụng lao động là người nước ngoài kê khai, hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy phép, gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép và thu hồi giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo quy định.

c) Theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm về tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

 

3. Sở Công thương:

a) Thực hiện việc cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài đóng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo thẩm quyền.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện việc thanh, kiểm tra hoạt động của các Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài đóng chân trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp và hướng dẫn các Văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động nước ngoài thuộc đối tượng cấp phép liên hệ với Sở Lao động-TBXH để được hướng dẫn và cấp giấy phép lao động theo quy định; định kỳ 6 tháng cung cấp danh sách Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân có sử dụng lao động nước ngoài  cho Sở Lao động-TBXH để phối hợp theo dõi quản lý.

 

4. Công an tỉnh:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc cấp, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài.

b) Không cấp thị thực, gia hạn tạm trú và đề xuất buột xuất cảnh đối với những trường hợp người nước ngoài làm việc tại địa phương thuộc diện phải cấp giấy phép lao động mà không có giấy phép, giấy phép không còn giá trị hoặc không có giấy tờ chững minh đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại địa phương đã có giấy phép lao động còn hiệu lực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn cấp giấy phép lao động.

c) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh những trường hợp lao động là người nước ngoài làm phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

d) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các đối tượng là người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật.

 

5. Sở Tư pháp:

a) Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài hiện đã cư trú tại Kon Tum theo quy định của pháp luật.

- Khi các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho lao động nước ngoài, Sở Tư pháp có trách nhiệm chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để xác minh.

- Khi nhận được kết quả xác minh của Công an tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng được giao.

 

6. Sở Ngoại vụ:

a) Cung cấp danh sách các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; hướng dẫn cho các tổ chức có đối tượng thuộc diện cấp phép lao động liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục xin cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài.

b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác lãnh sự đối với người lao động nước ngoài.

 

7. Sở Y tế:

Hướng dẫn, chỉ đạo cho các cơ sở y tế trực thuộc (đủ điều kiện) cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Cung cấp cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội danh sách các doanh nghiệp mới thành lập có liên quan đến yếu tố nước ngoài theo yêu cầu của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

b) Kiểm tra, giám sát thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu và lựa chọn nhà thầy xây dựng. Đối với chủ đầu tư gói thầu EPC phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và giám sát thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu (mời thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng...) và người nước ngoài làm việc tại các gói thầu EPC.

 

9. Cục Thuế tỉnh:

a) Tiếp nhận thông tin về lao động nước ngoài, tình hình chấp hành các quy định về sử dụng lao động nước ngoài từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,… đối với các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của Luật thuế hiện hành.

 

10. Thanh tra tỉnh:

a) Thực hiện chức năng thanh tra nhà nước về hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Lập biên bản và xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài và lao động là người nước ngoài theo thẩm quyền.

 

11. Báo Kon Tum, Đài PTTT tỉnh:

Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật về sử dụng lao động người nước ngoài để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện đúng theo quy định.

 

12. UBND các huyện, thành phố:

a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thống kê, rà soát, nắm chắc số lao động nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

b) Có biện pháp quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có sử dụng lao động là người nước ngoài.

 

Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài.

1. Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm tại Điều 19 Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP, ngày 25/3/ 2008 của Chính phủ quy định; Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, ngày 17/6/2011 của Chính phủ.

3. Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc khi có sự thay đổi về lao động nước ngoài phải báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài với Sở Lao động - Thương binh - Xã hội theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Điều 7. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sử dụng lao động là người nước ngoài trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 8.  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần  phải bổ sung, điều chỉnh Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, đề nghị các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, họp thống nhất ý kiến và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ./.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hùng