Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bãi bỏ việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần

để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại UBND

phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum tại Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1247/TTr-SNV ngày 24 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ việc tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại UBND phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum được quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức làm việc ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

UBND thành phố Kon Tum và UBND phường Ngô Mây chịu trách nhiệm thông báo rộng rãi việc bãi bỏ tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần tại UBND phường Ngô Mây để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn biết.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và Chủ tịch UBND phường Ngô Mây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hùng