• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2016
HĐND TỈNH KON TUM
Số: 64/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 19 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

_______________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum với những nội dung chủ yếu sau:

I. Quan điểm, mục tiêu phát triển

1. Quan điểm phát triển

Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp thân thiện với môi trường, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền sản xuất nông nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển nông nghiệp “sạch” đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ tái cơ cấu nền nông nghiệp và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

2. Mục tiêu phát triển

Phấn đấu nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt từ 10% - 15% so với giá trị sản xuất nông nghiệp chung của tỉnh, có ít nhất 05 vùng và 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030 đạt 25% - 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Nhiệm vụ

1.1. Giai đoạn 2016 - 2020

- Xây dựng và thành lập 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trọng điểm là: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen tại huyện Kon Plông với quy mô tối thiểu từ 100 - 150 ha; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Đăk Hà với quy mô tối thiểu là 50 ha. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức quản lý, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đảm bảo cho khu nông nghiệp công nghệ cao này hoạt động hiệu quả.

- Xác lập ít nhất 05 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ theo hướng công nghiệp; nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt 10% - 15% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

- Có ít nhất 03 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí quy định của Luật Công nghệ cao năm 2008.

- Khuyến khích phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cơ sở hỗ trợ sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hình thành ít nhất 02 cơ sở chế biến sản phẩm nông nghiệp tại huyện Kon Plông có khả năng cạnh tranh cao để tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

1.2. Giai đoạn đến năm 2030

- Mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm theo hướng công nghiệp, nâng tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030 đạt 20-25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

- Mở rộng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen tại huyện Kon Plông với quy mô 300 ha, hoàn thiện các phân khu nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu mỗi huyện có ít nhất 01 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đa dạng hóa các sản phẩm nhằm tăng khả năng thích ứng và sự cạnh tranh của thị trường.

- Hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở 100% các huyện, thành phố.

- Phát triển ít nhất 08 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí tại Điều 18, Luật Công nghệ cao năm 2008.

2. Giải pháp chủ yếu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung huy động và đa dạng hóa nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ hiện đại (công nghệ sinh học, công nghệ tưới, cơ giới hóa,...) trong nước và thế giới để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy trình ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, từng huyện, thành phố đảm bảo hiệu quả cao và bền vững.

III. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

1. Áp dụng tối đa chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Trung ương ( Phụ lục kèm theo).

2. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Kon Tum

2.1. Khuyến khích xây dựng nhà ở cho lao động

Khuyến khích và ưu tiên bố trí quỹ đất cho các doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xây dựng khu dân cư tập trung để bố trí nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng lao động hợp pháp và được hưởng các ưu đãi cao nhất về đất đai, thuế theo quy định của pháp luật.

2.2. Hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

a) Nhà đầu tư có hoạt động đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ đầu tư hệ thống nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt để hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể như sau:

- Đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngoài các Khu nông nghiệp công nghệ cao: Được hỗ trợ kinh phí đầu tư nhà kính, nhà lưới với mức hỗ trợ 50.000 đồng/m2, diện tích hỗ trợ tối đa không quá 300m2/nhà đầu tư.

- Đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong Khu nông nghiệp công nghệ cao: Được miễn tiền thuê nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt trong thời hạn 03 năm và giảm 50% tiền thuê cho 02 năm tiếp theo.

b) Nhà đầu tư có hoạt động đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Trại thực nghiệm giống cây trồng Đăk La huyện Đăk Hà được miễn tiền thuê cơ sở hạ tầng trong thời hạn 03 năm và giảm 50% tiền thuê cho 02 năm tiếp theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo xây dựng và ban hành văn bản quy định hoặc hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; quy định tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để làm cơ sở xét duyệt và quyết định hỗ trợ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

Trường hợp có thay đổi về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 8 năm 2016./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.