• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2019
HĐND TỈNH KON TUM
Số: 24/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 18 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

trên địa bàn tỉnh Kon Tum

_____________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 8

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định và quản lý sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 31  tháng 5  năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về dự thảo nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách chúc thọ, mừng thọ.

b) Người cao tuổi là công dân Việt Nam ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

1. Người cao tuổi ở tuổi 70, 75 tuổi: Hiện vật trị giá 150.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt.

2. Người cao tuổi ở tuổi 80, 85 tuổi: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

3. Người cao tuổi thọ 90 tuổi: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

4. Người cao tuổi ở tuổi 95 tuổi: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

5. Người cao tuổi thọ 100 tuổi: 05 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt.

6. Người cao tuổi trên 100 tuổi: Hiện vật trị giá 300.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 năm 2019./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.