• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/02/2020
UBND TỈNH KON TUM
Số: 05/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 10 tháng 2 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum

____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 255/STC-QLNS ngày 21 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum (chi tiết Đề án đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án. Định kỳ 6 tháng (cả năm), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi, giám sát.

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh thông qua các đơn vị trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, thôn trưởng, tổ tiết kiệm và vay vốn và các đơn vị có liên quan. Định kỳ 6 tháng (cả năm), báo cáo kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Quyết định này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua ngày 10 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 02 năm 2020/.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hòa

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.