• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2021
UBND TỈNH KON TUM
Số: 23/2021/QĐ-UBND,
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 2 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua,

 khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định

 số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 181/TTr-SNV ngày 30 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 27 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 13 Điều 1 của Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) như sau:

“5. Các đơn vị, địa phương trình hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước bằng văn bản giấy đồng thời gửi văn bản qua hộp thư điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ btdkt.snv@kontum.gov.vn). Sở Nội vụ chỉ tiếp nhận và tham mưu quy trình xét khen thưởng khi nhận được văn bản giấy và văn bản điện tử (1Ở định dạng “.doc” đối với tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị; 2. Ở định dạng “.pdf” đối với các hồ sơ khác có liên quan).”  

Điều 2. Thay thế một số cụm từ tại Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Thay thế cụm từ “Ban Thi đua - Khen thưởng” bằng cụm từ “Sở Nội vụ” tại điểm b khoản 5 Điều 4, Điều 8, khoản 2 Điều 22, khoản 3 Điều 25, điểm a khoản 1 Điều 26, khoản 4 Điều 27, khoản 3 Điều 29, khoản 2 Điều 34, Điều 41, khoản 2, khoản 3 Điều 44;

Thay thế cụm từ “Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh” bằng cụm từ “Sở Nội vụ” tại điểm a khoản 4 Điều 21, điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 26, khoản 4 Điều 29, khoản 4 Điều 31, khoản 2 Điều 38, khoản 1 Điều 43.

2. Thay thế cụm từ “Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng” bằng cụm từ “Sở Nội vụ” tại điểm a khoản 3 Điều 20.

3. Thay thế cụm từ “Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh” bằng cụm từ “Sở Nội vụ” tại khoản 2 Điều 26 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 12 Điều 1 của Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cụm, khối thi đua, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2021./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Ngọc Tuấn

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.