• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011
UBND TỈNH KON TUM
Số: 06/2011/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2011

CHỈ THỊ

Về việc đẩy mạnh xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách Pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

______________________________________

Tủ sách Pháp luật ở cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (gọi chung là tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị) là một trong những hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật; là công cụ để cán bộ, công chức tra cứu, tìm hiểu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu tiếp cận pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức sống và làm việc theo pháp luật, phát huy dân chủ, tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tác dụng của tủ sách pháp luật đối với công việc quản lý, điều hành cũng như nâng cao dân trí pháp lý, thiếu chủ động, chưa thật sự quan tâm đến công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Một số nơi không có phòng đọc sách riêng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đọc, nghiên cứu. Công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật còn bị buông lỏng, chưa được tiến hành thường xuyên…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; phát huy những kết quả đã được; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng thời, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1.1. Định kỳ tổ chức quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

1.2. Rà soát, kiện toàn tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình và trong ngành, địa phương theo hướng dẫn của Sở Tư pháp nhằm xây dựng tủ sách pháp luật đầy đủ theo đúng quy định;

1.3. Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quy định để quản lý tủ sách pháp luật; xây dựng và niêm yết công khai nội quy sử dụng tủ sách; bố trí địa điểm đặt tủ sách thuận tiện; bố trí kinh phí và thường xuyên bổ sung đầu sách, tài liệu có liên quan cho tủ sách, bảo đảm để tủ sách thực sự phát huy hiệu quả và tác dụng, tránh hình thức;

1.4. Kêu gọi, vận động các nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách để bảo đảm cho tủ sách pháp luật.

2. Sở Tư pháp:

2.1. Rà soát lại thực trạng tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể xây dựng, kiện toàn tủ sách pháp luật theo đúng Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, hoàn thành trong năm 2011 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh;

2.2. Hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương.

2.3. Thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, chủ động biên soạn, xây dựng các tài liệu pháp luật như tờ gấp, đề cương, bản tin pháp luật..., tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật… để cấp phát cho tủ sách pháp luật; định kỳ hàng năm lập danh mục sách, tài liệu pháp luật cần thiết để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh kịp thời bổ sung cho các tủ sách pháp luật;

2.4. Đinh kỳ tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý tủ sách pháp luật;

2.5. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đối với công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Sở Tài chính: căn cứ đặc điểm của từng địa phương trong tỉnh và dân số của từng xã, phường, thị trấn, hàng năm tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi cho mỗi tủ sách pháp luật cấp xã; hướng dẫn các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố lập dự toán, xác định nguồn kinh phí, thanh quyết toán trong việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm theo quy định của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, các quy định hiện hành có liên quan và phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương hàng năm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn các cấp, các ngành đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật, khai thác tủ sách pháp luật điện tử; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về tủ sách pháp luật.

5. UBND các huyện, thành phố ngoài nhiệm vụ chung nêu trên, cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

5.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại địa phương;

5.2. Chỉ đạo việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa tủ sách pháp luật với các loại hình tủ sách pháp luật khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn; luân chuyển túi sách, giỏ sách tài liệu về tủ sách, ngăn sách giữa các thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư; bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ tư pháp ở xã, phường, thị trấn phụ trách tủ sách pháp luật cấp xã.

UBND tỉnh đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, TAND, VKSND tỉnh, các hội, đoàn thể cấp tỉnh: quan tâm kiện toàn tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình và trong ngành; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ việc xây dựng tủ sách pháp luật trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này và đề nghị các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tích cực tham gia triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc cần kịp thời phản ánh về UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.