• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2015
UBND TỈNH KON TUM
Số: 45/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 24 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh giai đoạn 2011 – 2015

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2151/TTr- SKHĐT ngày 22-12-2010 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2011 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và Danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011 - 2015 đã được phê duyệt, cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm bằng kế hoạch cụ thể hàng năm trình UBND tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Khung theo dõi đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 theo kết quả đầu ra. Tổ chức đánh giá và có báo cáo kết quả thực hiện giữa kỳ vào năm 2013, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2011-2015. Tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá vào cuối kỳ kế hoạch theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xác định danh mục công trình sử dụng vốn ngân sách địa phương theo thứ tự ưu tiên; đề xuất các giải pháp tích cực và hiệu quả nhằm huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

2. Giao các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở Kế hoạch này, tiến hành hoàn thiện Kế hoạch 5 năm của ngành, lĩnh vực và địa phương mình; đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015. Đồng thời thường xuyên theo dõi, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.