• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/04/2002
BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
Số: 10/2002/QĐ-BVHTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 3 tháng 4 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tạp chí di sản văn hoá thuộc Cục Bảo tồn bảo tàng

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí số 12/1999/QH-10 được Quốc hội khoá 10 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999;

- Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 08 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin;

- Căn cứ Quyết định số 2523/TC--QĐ ngày 29 tháng 7 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Bảo tồn Bảo tàng;

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập Tạp chí Di sản Văn hoá trực thuộc Cục Bảo tồn Bảo tàng, Bộ Văn hoá - Thông tin.

Tạp chí Di sản Văn hoá là cơ quan ngôn luận của ngành Bảo tồn bảo tàng, hoạt động sự nghiệp, có con dấu riêng để giao dịch và được sử dụng tài khoản của Cục Bảo tồn Bảo tàng.

Trụ sở của Tạp chí Di sản Văn hoá đóng tại Hà Nội.

Điều 2 : Tạp chí Di sản Văn hoá có nhiệm vụ :

1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và định hướng, chỉ đạo của Bộ Văn hoá - Thông tin về các lĩnh vực hoạt động của ngành Bảo tồn Bảo tàng.

2. Là diễn đàn trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn; phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.

3. Giới thiệu những di sản văn hoá Việt Nam và thế giới.

4. Thông tin về hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá ở trong nước và quốc tế.

Điều 3 : Tổ chức hoạt động xuất bản Tạp chí Di sản Văn hoá gồm :

+ Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập;

+ Các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Biên chế của Tạp chí Di sản Văn hoá được cân đối trong tổng biên chế của Cục Bảo tồn Bảo tàng.

Điều 4 : Kinh phí hoạt động của Tạp chí Di sản Văn hoá do ngân sách Nhà nước cấp qua kế hoạch ngân sách thường xuyên của Cục Bảo tồn Bảo tàng.

Điều 5 : Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng có trách nhiệm sắp xếp bố trí cán bộ; xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Tạp chí Di sản Văn hoá và đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7 : Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Quang Nghị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.