• Quyết định 49/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 41/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định về tuyển dụng công chức giáo viên phổ thông, mầm non

  30/12/2021

  15/01/2022

 • Quyết định 48/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  20/12/2021

  30/12/2021

 • Quyết định 47/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Lai Châu

  13/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

  10/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 60/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022

  10/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 58/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh

  10/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 56/2021/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

  10/12/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 45/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  07/12/2021

  17/12/2021

 • Quyết định 46/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu

  07/12/2021

  17/12/2021

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.