• Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  18/09/2019

  01/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

  Phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Ủy ban nhân dân xã, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và cơ quan đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai

  16/09/2019

  01/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16/09/2019

  26/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16/09/2019

  26/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 23/2019/QĐ

  Ban hành quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, thành viên đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  13/09/2019

  13/09/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  13/09/2019

  01/10/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đầu thể thao và chế dộ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  11/09/2019

  25/09/2019

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

  28/08/2019

  15/09/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  28/08/2019

  09/09/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.