• Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND

  Ban hành quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 7/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách đặc thù khuyễn khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương

  23/07/2019

  02/08/2019

 • Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND

  bãi bỏ Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23/07/2019

  02/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.