• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Lịch sử hiệu lực: Luật 09/2008/QH12
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/06/2008 Văn bản được ban hành 09/2008/QH12
01/01/2009 Văn bản có hiệu lực 09/2008/QH12
01/01/2018 Văn bản hết hiệu lực 09/2008/QH12
01/01/2018 Bị hết hiệu lực 15/2017/QH14
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.