This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/laichau/Pages/vbpq-vanbanlienquan.aspx?ItemID=12086&Keyword="> [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 83/2009/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 12/2009/TT-NHNN Hướng dẫn một số nội sung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2009/TT-NHNN Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02 tháng 3 năm 2009 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 59/2009/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 17/1999/PL-UBTVQH10 Thương phiếu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (2)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.