This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/laichau/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=11724&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 147/2009/TTLT-BTC-BCT Quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC Hướng dẫn thực hiện quyết định số 41/2008/QĐ-TTG ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.