Sign In

NGHỊ QUYẾT

  Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014

   

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 12

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1698/TTr-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh về dự thảo nghị quyết thông qua báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo số: 307/BC-UBND ngày 04/11/2015 của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số: 368/BC-HĐND ngày 02/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 như sau:

1. Tổng quyết toán thu NSĐP: 7.770.149.011.847 đồng (không bao gồm số thu ngân sách Trung ương hưởng 82.600.599.702 đồng); bao gồm: 

          * Thu NSNN trên địa bàn:                                            904.734.551.448 đồng

          - Ngân sách Trung ương hưởng:                                72.183.736.101 đồng

          - Ngân sách địa phương hưởng:                                832.550.815.347 đồng

          + Ngân sách tỉnh hưởng:                                              500.991.792.609 đồng

          + Ngân sách huyện, thành phố hưởng:                     328.077.958.115 đồng

          + Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng:                  3.481.064.623 đồng

          *  Thu từ nguồn kết dư năm trước:                            96.761.917.553 đồng

          - Ngân sách tỉnh:                                                             42.936.380.304 đồng

          - Ngân sách huyện, thành phố:                                     44.753.402.847 đồng

          - Ngân sách xã, phường, thị trấn:                                 9.072.134.402 đồng

          * Thu chuyển nguồn:                                                      1.181.743.733.782 đồng

          - Ngân sách tỉnh:                                                              732.559.323.483 đồng

          - Ngân sách huyện, thành phố:                                     431.933.801.604 đồng

          - Ngân sách xã, phường, thị trấn:                                  17.250.608.695 đồng

          * Thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương:                  5.528.344.190.406 đồng

          * Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng:                            40.000.000.000 đồng

          * Các khoản thu quản lý qua NSNN:                         31.601.605.597 đồng

          * Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:                       69.563.612.763 đồng

           - Ngân sách Trung ương hưởng:                                10.416.863.601 đồng

          - Ngân sách địa phương hưởng:                                  59.146.749.162 đồng

2. Quyết toán chi ngân sách địa phương:                           7.746.645.306.501 đồng

          Bao gồm:                                 

          - Chi đầu tư phát triển:                                                   735.975.672.440 đồng

          - Chi thường xuyên:                                                        4.019.740.893.775 đồng

          - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                              1.000.000.000 đồng

          - Chi chương trình mục tiêu quốc gia:                        461.810.138.219 đồng

          - Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu:              1.129.536.448.668 đồng

          - Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN:            30.400.393.451 đồng

          - Chi nộp ngân sách cấp trên:                                      69.563.612.763 đồng

          - Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2014 sang năm 2015:  1.298.618.147.185 đồng

          + Ngân sách tỉnh:                                                            836.924.645.533 đồng

          + Ngân sách huyện, thành phố:                                   437.827.848.255 đồng

          + Ngân sách xã, phường, thị trấn:                                23.865.653.397 đồng

Điều 2. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014:             23.503.705.346 đồng

          - Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn:                    2.188.097.878 đồng

          - Kết dư ngân sách huyện, thành phố:                       20.851.655.628 đồng

          - Kết dư ngân sách tỉnh:                                                463.951.840 đồng

          Trong đó: + Chuyển thu ngân sách năm sau:           263.951.840 đồng

          + Trích bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                          200.000.000 đồng

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện.

 Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

(Đã ký)

 

Giàng Páo Mỷ