Sign In

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

(Đã ký)

 

Vũ Văn Hoàn