Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,      

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Khoản 2, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý khoa học và công nghệ;

d) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ.”.

2. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 20 Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Tiến Dũng