Sign In

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; Đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh.

_____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo Quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi xem xột Tờ trình số: 1418/TTr-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh về sửa đổi khoản 3, mục II, phần II Nghị quyết 172/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế & ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục II, phần II của Quy định kèm theo Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND tỉnh ngày 17/5/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh, cụ thể như sau:

3. Mức chi tiếp khách:

3.1. Mức chi đối với đối tượng khách quy định tại điểm 2.1, khoản 2, mục II, phần II:

- Mức chi tối đa tiền ăn hàng ngày: Mức 400.000đồng/người/ngày.

3.2. Mức chi đối với đối tượng khách quy định tại điểm 2.2, khoản 2, mục II, phần II:

- Mức chi tối đa tiền ăn hàng ngày: 300.000đồng/người/ngày.

3.3. Mức chi đối với đối tượng khách quy định tại điểm 2.3, khoản 2, mục II, phần II:

- Mức chi tối đa tiền ăn hàng ngày: 250.000đồng/người/ngày.

3.4. Mức chi đối với đối tượng khách quy định tại điểm 2.4, khoản 2, mục II, phần II:

- Mức chi tối đa tiền ăn hàng ngày: 200.000đồng/người/ngày.

4. Chi nước uống:

Mức chi nước uống đối với khách là các đối tượng quy định ở trên khi đến làm việc tại cơ quan, đơn vị tối đa không quá 20.000 đồng/người/ngày.

5. Đối với khoản chi tiền phòng nghỉ: Về nguyên tắc, khách trong nước đến làm việc tại cơ quan, đơn vị phải tự thanh toán tiền thuê phòng nghỉ bằng tiền công tác phí của mình. Trường hợp đặc biệt phải thanh toán tiền thuê phòng nghỉ cho khách, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định chi trả từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị mình trong phạm vi dự toán được giao và phải công khai theo quy định.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;

Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Giàng Páo Mỷ