Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

____________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 3/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013 của liên Bộ: Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết số 12/2013/QĐ-TTg;

Theo đề nghị của Liên ngành: Giáo dục và Đào tạo – Tài chính tại Tờ trình số 170/TTrLN: STC - SGDĐT ngày 19/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg như sau:

1. Đối tượng:

Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo: ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đáp ứng các quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này.

2. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ:

- Đang học cấp trung học phổ thông tại trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) thuộc loại hình công lập;

- Bản thân, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, nên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập nhưng phải đảm bảo một trong các điều kiện sau:

+ Đối với trường hợp nhà ở xa trường (điều kiện giao thông đi lại bình thường): Khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 10 km trở lên.

+ Đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (học sinh đi học phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá): Khoảng cách quãng đường đi từ nhà đến trường từ 4km trở lên.

3. Nguồn kinh phí:

 Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định ngày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Đối với học sinh đang học cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu không thuộc đối tượng hưởng chính sách quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg nhưng thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu: được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND.

Đối với học sinh trung học phổ thông cùng thuộc đối tượng theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND: chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Khắc Chử