Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu

________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Thực hiện Văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; Văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 438/TTr-SXD ngày 29/10/2012 và Văn bản số 99/STP-XD&KTrVB ngày 17/4/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu (Có bảng đơn giá kèm theo).

Điều 2. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân áp dụng vào việc lập và phê duyệt giá dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh đơn giá khi có biến động về giá vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị đầu vào từ 15% đến 20% đơn giá.

Đối với hợp đồng đã được ký kết trước khi Quyết định này có hiệu lực thì không được điều chỉnh, áp dụng theo nội dung của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá dự toán dịch vụ công ích đô thị. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Chương