Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Tài chính tỉnh Lai Châu tại Tờ trình Liên ngành số 02/TTr-LN/TN&MT-TC ngày 14/9/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Đăng Đạo

QUY CHẾ

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU.

(Ban hành theo Quyết định số: 75/2005/QĐ-UBND năm 2005 của UBND tỉnh Lai Châu)

________________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng đấu giá quyền sử dụng đất

- Các lô đất thuộc phạm vi thị xã, thị trấn, trung tâm các huyện lỵ có đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn toàn tỉnh đã được quy hoạch và nằm trong kế hoạch đấu giá QSDĐ hàng năm của UBND tỉnh;

- Đối với các khu vực chưa đủ điều kiện để tiến hành đấu giá QSDĐ thì việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo trình tự quy định tại các Điều 122; 123; 124; 125 của Luật Đất đai năm 2003.

Điều 2. Đối tượng được tham gia đấu giá QSDĐ

1. Tất cả các đối tượng trong nước, người Việt Nam sống ở nước ngoài được phép định cư lâu dài ở Việt Nam (sau đây gọi là đối tượng tham gia đấu giá QSDĐ) có nhu cầu sử dụng đất. Thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, các quy định của Chính phủ và của tỉnh Lai Châu về quản lý, sử dụng đất đô thị đều được tham gia đấu giá QSDĐ và được đảm bảo đầy đủ quyền lợi trong quá trình sử dụng đất theo quy định.

2. Đấu giá QSDĐ không áp dụng cho các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp góp vốn liên doanh với nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài và các tổ chức kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước và của tỉnh Lai Châu.

Chương II

TỔ CHỨC ĐU GIÁ QUYN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 3. Điều kiện của các lô đất được tham gia vào đấu giá QSDĐ

Quỹ đất để tổ chức đấu giá gồm: Đất chưa sử dụng, đất nông nghiêp, đất phi nông nghiệp được thu hồi theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền và có các điều kiện sau:

- Đã có quy hoạch chi tiết, định hướng kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt và xác định mật độ xây dựng, chiều cao công trình, các thông số hạ tầng kỹ thuật khác của lô đất dùng để đấu giá QSDĐ; được san ủi, cải tạo mặt bằng hoàn chỉnh để đưa vào đầu tư, khai thác và sử dụng ngay;

- Nằm trong kế hoạch đấu giá QSDĐ được UBND tỉnh phê duyệt;

- Đấu giá QSDĐ tại các khu vực chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng, nhưng quy hoạch chi tiết và dự án đã được phê duyệt; phạm vi khu vực đấu giá phải được giải phóng xong mặt bằng và thuộc sự quản lý của Nhà nước;

- Đã được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm của từng lô đất.

Điều 4. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất các cấp

1. Hội đồng đấu giá QSDĐ cấp tỉnh do UBND tỉnh quyết định thành lập. Thành phần bao gồm:

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch Hội đồng;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Phó chủ tịch thường trực;

- Giám đốc Sở Tài chính: Phó chủ tịch;

- Giám đốc Sở Xây dựng: Ủy viên;

- Cục trưởng Cục thuế tỉnh: Uỷ viên;

- Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh: uỷ viên;

- Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã (nơi có đất đấu giá): Uỷ viên. Thành phần mời:

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Đại diện chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi có đất đấu giá QSDĐ tham dự.

2. Hội đồng đấu giá QSDĐ huyện, thị xã do UBND huyện, thị xã quyết định thành lập.

Thành phần bao gồm:

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện, thị xã: Chủ tịch hội đồng;

- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phó chủ tịch hội đồng;

- Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch: Uỷ viên;

- Phòng Hạ tầng kinh tế (Phòng quản lý đô thị đối với thị xã): Uỷ viên;

- Chi cục trưởng Chi cục thuế: uỷ viên.

Thành phần mời:

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã;

- Đại diện chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi có đất đấu giá QSDĐ tham dự;

Hội đồng đấu giá QSDĐ huyện, thị xã hoạt động theo sự quản lý của UBND huyện, thị xã và chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá QSDĐ cấp tỉnh.

3. Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá QSDĐ:

- Đối với tỉnh là Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đối với huyện, thị xã là Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Điều 5. Ban định giá đấu giá quyền sử dụng đất

1. Ban định giá đấu giá QSDĐ cấp tỉnh:

1.1. Thành phần Ban định giá đấu giá QSDĐ cấp tỉnh gồm có:

- Sở Tài chính-Trưởng ban;

- Sở Tài nguyên và Môi trường-Phó ban;

- Sở Xây dựng-Thành viên;

- Cục thuế tỉnh-Thành viên;

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh-Thành viên.

1.2. Nhiệm vụ của Ban định giá đấu giá QSDĐ cấp tỉnh: Có nhiệm vụ xem xét, thẩm định giá khởi điểm các lô đất dùng để đấu giá QSDĐ do Ban định giá QSDĐ cấp huyện, thị xã xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Ban định giá đấu giá QSDĐ huyện, thị xã:

2.1. Thành phần ban định giá đấu giá QSDĐ huyện, thị xã gồm có:

- Phòng Tài chính-Kế hoạch-Trưởng ban;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường-Phó ban;

- Phòng Hạ tầng kinh tế (Phòng quản lý Đô thị đối với thị xã)-Thành viên;

- Chi Cục thuế-Thành viên;

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã-Thành viên.

2.2. Nhiệm vụ của Ban định giá đấu giá QSDĐ huyện, thị xã có nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện, thị xã xây dựng giá khởi điểm cho 1,0 m2 của 01 lô đất dùng để đấu giá QSDĐ trong địa bàn quản lý, gửi ban định giá đất cấp tỉnh thẩm định.

Điều 6. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Việc xác định giá khỏi điểm cho 1,0 m2 của 01 lô đất đấu giá dựa vào những căn cứ sau:

- Giá đất do UBND tỉnh công bố, công khai vào ngày 01/01 hàng năm để xây dựng giá khởi điểm;

- Căn cứ vào mức đầu tư cơ sở hạ tầng;

- Chi phí bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng;

- Hệ số sinh lời của lô đất;

- Giá đất thực tế của thị trường tại các khu vực lân cận lô đất đấu giá QSDĐ.

- Các nghĩa vụ tài chính phải nộp theo quy định.

Điều 7. Nguyên tắc đấu giá QSDĐ

- Các lô đất dùng để đấu giá QSDĐ phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải có đầy đủ các thông tin về quy hoạch chi tiết, diện tích và giá khỏi điểm các lô đất;

- Đấu giá QSDĐ được thực hiện lần lượt và công khai đối với từng lô đất và được tiến hành từ lô đất có nhiều đối tượng đăng ký tham gia đến lô đất có ít đối tượng đăng ký tham gia;

- Công bố kết quả trúng đấu giá QSDĐ ngay sau khi xác định được đối tượng có giá trúng đấu giá cao nhất;

- Khi đã tổ chức đấu giá không được bổ sung thêm bất kỳ đối tượng nào ngoài đối tượng đã đăng ký và nộp hổ sơ theo quy định.

Điều 8. Kế hoạch đấu giá QSDĐ gồm

- Hình thức và nội dung đấu giá QSDĐ;

- Các tiêu chuẩn đấu giá QSDĐ;

- Thời gian, địa điểm đấu giá QSDĐ;

- Tổng số lô đất đấu giá, giá khởi điểm của từng lô đất;

- Sơ đồ và mục đích sử dụng của từng lô đất theo quy hoạch được duyệt;

- Thành phần đấu giá QSDĐ;

- Kế hoạch đấu giá QSDĐ phải được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 9. Đăng ký tham gia đấu giá QSDĐ

- Đối tượng có nhu cầu sử dụng đất nộp đơn và hoàn tất các thủ tục lập hổ sơ đăng ký tham dự đấu giá QSDĐ nộp tại cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá QSDĐ nơi tổ chức đấu giá, chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày Hội đồng đấu giá niêm yết công khai và thông báo về kế hoạch đấu giá QSDĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Khi đăng ký tham dự đấu giá QSDĐ đối tượng phải nộp một khoản tiền bảo lãnh trách nhiệm đấu giá có giá trị tối thiểu bằng 5% giá khởi điểm được duyệt của lô đất tham gia đấu giá QSDĐ cho cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan thường trực

Cơ quan thường trực của Hội đồng đấu giá các cấp tiến hành tổng hợp các đối tượng đủ điều kiện được tham dự đấu giá, chuyển cho Hội đổng đấu giá chậm nhất là 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thông báo; đồng thời thông báo cho các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá biết lý do.

Hồ sơ chuyển cho Hội đồng xét đấu giá QSDĐ gồm:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

- Đơn xin đấu giá QSDĐ (theo mẫu);

- Xác nhận của cơ quan Thường trực Hội đồng đấu giá QSDĐ về số tiền bảo lãnh trách nhiệm đấu giá.

2. Đối với tổ chức:

- Đơn xin đấu giá QSDĐ (theo mẫu);

- Xác nhận của cơ quan Thường trực Hội đồng đấu giá QSDĐ về số tiền bảo lãnh trách nhiệm đấu giá;

- Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (Bản sao có công chứng).

Sau khi kế hoạch đấu giá được UBND tỉnh phê duyệt, cơ quan thường trực của Hội đổng đấu giá tỉnh, huyện, thị xã thông báo cho đối tượng đủ điều kiện được tham dự đấu giá biết về thời gian, địa điểm tổ chức mở hồ sơ đấu giá QSDĐ.

Điều 11. Điều kiện tổ chức tiến hành đấu giá QSDĐ

- Phải có ít nhất từ 02 đối tượng tham gia đấu giá QSDĐ trở lên;

- Đối tượng tham gia đấu giá QSDĐ phải đăng ký trong thời hạn mà Hội đồng đấu giá QSDĐ đã thông báo;

- Đối tượng tham gia đấu giá QSDĐ đã nộp một khoản tiền bảo lãnh trách nhiệm đấu giá trước do Hội đồng đấu giá QSDĐ quy định;

- Trong một lô đất chỉ được đấu giá tối đa không quá 02 lần, nếu trong 02 lần mà đấu giá QSDĐ không thành thì Hội đồng đấu giá phải xác định lại giá khởi điểm cho 1,0 m2 của 01 lô đất đó;

- Tại phiên đấu giá QSDĐ, đối tượng tham gia đấu giá đã trả giá mà rút lại thì bị truất quyền tham gia trả giá cho lần tiếp theo và không được hoàn trả lại số tiền bảo lãnh trách nhiệm đấu giá, số tiền đó được thu vào ngân sách Nhà nước.

Điều 12. Trình tự đấu giá QSDĐ

- Hội đồng đấu giá QSDĐ giới thiệu thành phần Hội đồng, thông báo những quy định về việc đấu giá, công bố danh sách các đối tượng tham gia đấu giá;

- Hội đồng đấu giá QSDĐ giới thiệu từng lô đất và cho biết giá khởi điểm của từng lô đất;

- Hội đồng đấu giá QSDĐ công bố các hồ sơ và điều kiện tổ chức đấu giá QSDĐ của tỉnh, huyện, thị xã thông báo cho các đối tượng tham gia đấu giá QSDĐ đúng ngày, giờ, địa điểm và các hình thức đấu giá ghi trong quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá của UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã và được thực hiện theo 02 hình thức sau:

1. Đấu giá QSDĐ theo hình thức công khai trực tiếp:

- Hội đồng đấu giá công bố các hồ sơ và các điều kiện tổ chức đấu giá QSDĐ;

- Đối tượng tham gia đấu giá QSDĐ được đặt giá trực tiếp trong phiên đấu giá quyền sử dụng đất; người đặt giá tiếp theo phải cao hơn người đặt giá trước tối thiểu là 1% và tối đa không quá 2% giá khởi điểm của lô đất;

- Người đặt giá cao nhất là người trúng kết quả đấu giá QSDĐ;

- Trong thời gian đấu giá công khai trực tiếp theo quy định không có đối tượng nào bỏ giá khác thì đối tượng đặt giá cao nhất là trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Phương pháp đặt giá sẽ công bố, công khai trực tiếp tại Hội nghị đấu giá QSDĐ;

- Trường hợp đối tượng bỏ giá cao hơn mà từ chối kết quả đấu giá QSDĐ trước khi Hội đổng đấu giá công bố kết quả trúng đấu giá, thì đối tượng đó không được tham gia đấu giá tiếp tại phiên đấu giá của lô đất đó nữa và lô đất đó sẽ được tiếp tục đấu giá, giá để đấu giá tiếp theo được tính từ giá của đối tượng có kết quả liền kề trước đó;

- Trường hợp đối tượng trúng đấu giá QSDĐ sau khi có kết quả thông báo của Hội đồng đấu giá QSDĐ đối tượng trúng kết quả đấu giá từ chối kết quả đấu giá, thì đối tượng đó không được hoàn trả số tiền bảo lãnh trách nhiệm đấu giá và kết quả đấu giá lô đất đó bị hủy bỏ và được đem đấu giá vào lần tiếp theo.

2. Đấu giá theo hình thức mở hồ sơ công khai:

2.1. Phổ biến phương pháp đấu giá QSDĐ;

2.2. Chủ tịch Hội đồng (có thể ủy quyền cho Phó chủ tịch thường trực) chỉ đạo trực tiếp việc mở hồ sơ đấu giá, công bố công khai giá mà các đối tượng đã bỏ trước Hội nghị và công bố kết quả trúng đấu giá, cụ thể như sau:

- Nếu một lô đất mà có 02 đối tượng trở lên bỏ cùng một giá bằng nhau cao nhất, thì Hội đồng đấu giá sẽ tổ chức rút thăm để xác định đối tượng trúng đấu giá.

Điều 13. Điều kiện trúng đấu giá QSDĐ

- Tại phiên đấu giá QSDĐ, đối tượng nào trả giá cao nhất thì được coi là trúng đấu giá;

- Trường hợp đối tượng bỏ giá cao hơn mà từ chối kết quả đấu giá QSDĐ trước khi Hội đồng đấu giá công bố kết quả trúng đấu giá, thì đối tượng đó không được tham gia đấu giá tiếp tại phiên đấu giá của lô đất đó nữa và lô đất đó sẽ được tiếp tục đấu giá, giá để đấu giá tiếp theo được tính từ giá của đối tượng có kết quả liền kề trước đó.

- Trong trường hợp Hội đổng đấu giá QSDĐ đã công bố đối tượng trúng đấu giá mà đối tượng đó từ chối không nhận thì phiên đấu giá coi như không thành và lô đất đó được đấu giá vào lần tiếp theo;

- Đấu giá QSDĐ là đấu giá cho 01 lô đất theo quy hoạch, giá trúng đấu giá là giá trả theo đơn giá cho 1,0 m2 đất của lô đất đó được đấu giá, giá trúng đấu giá phải cao hơn giá khởi điểm và cao nhất trong phiên đấu giá (quy định lớn hơn giá không trúng một giá) do Hội đồng đấu giá QSDĐ xác định và được UBND tỉnh phê duyệt. Giá trúng đấu giá đã bao gồm các khoản nghĩa vụ tài chính phải nộp theo quy định.

Điều 14. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá

- Hội đồng đấu giá QSDĐ lập biên bản kết quả trúng đấu giá có xác nhận của tất cả các thành viên trong Hội đồng (nếu thấy cần thiết có thể lấy xác nhận của một số đại diện trong số các đối tượng tham gia đấu giá).

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá xong, căn cứ vào biên bản của Hội đồng đấu giá:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho các tổ chức;

+ UBND huyện, thị xã lập tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu giá gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trong thời gian 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ). Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện, thị xã quyết định kết quả trúng đấu giá QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân.

- Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng đấu giá nhận được quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSDĐ của UBND tỉnh, thì Hội đồng đấu giá tỉnh, huyện, thị xã thông báo cho các đối tượng đó đến nộp tiền tại cơ quan thường trực của Hội đồng đấu giá QSDĐ.

- Đối tượng trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì số tiền bảo lãnh trách nhiệm đấu giá đã nộp khi đăng ký đấu giá, sau khi trừ các lệ phí phải đóng theo quy định sẽ được cộng vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất.

- Đối tượng không trúng đấu giá QSDĐ sẽ được Hội đồng đấu giá QSDĐ hoàn trả lại số tiền bảo lãnh trách nhiệm đấu giá ngay sau khi công bố kết quả trúng đấu giá QSDĐ, hoặc được hoàn trả chậm nhất không quá 02 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá QSDĐ đó.

Điều 15. Huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá QSDĐ

1. Kết quả đấu giá QSDĐ được huỷ bỏ trong những trường hợp sau:

- Đối tượng trúng đấu giá không có nhu cầu sử dụng và trả lại đất;

- Đối tượng trúng đấu giá QSDĐ không nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo đúng thời gian quy định;

- Bỏ hoang không đưa đất đai vào sử dụng quá 12 tháng; không sử dụng đúng mục đích mà không được cấp có thẩm quyền cho phép.

2. Tất cả các trường hợp quy định tại Điều này khi bị thu hồi và huỷ bỏ kết quả trúng đấu giá QSDĐ đều không được hoàn trả khoản tiền trúng đấu giá đã nộp và lô đất đó sẽ đưa ra đấu giá vào lần tiếp theo.

3. Trong quá trình triển khai dự án đầu tư, khai thác sử dụng đất theo quy định hiện hành nếu gặp trường hợp bất khả kháng dự án không thực hiện được, thì đối tượng trúng đấu giá QSDĐ sẽ được xem xét và tạo điều kiện ưu đãi để lập dự án đầu tư mới thay thế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng trúng đấu giá QSDĐ

- Đối tượng trúng đấu giá QSDĐ thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước thì được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định.

- Chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Hội đồng đấu giá QSDĐ đối tượng trúng đấu giá QSDĐ phải nộp đủ tiền vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với tổ chức trúng kết quả đấu giá QSDĐ để đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, thì sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định bàn giao tạm thời trong thời gian thực hiện dự án, sau khi tổ chức đó đã nộp tiền đủ vào ngân sách Nhà nước.

- Các hộ gia đình, cá nhân mua nhà tại khu vực mà tổ chức, doanh nghiệp trúng đấu giá QSDĐ đã bỏ vốn để đầu tư xây dựng nhà ở, được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất-Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thị xã có trách nhiệm:

- Thực hiện việc bồi thường và giải phóng mặt bằng tại tất cả các lô đất, khu đất tạo quỹ đất để đấu giá QSDĐ.

- Bàn giao mặt bằng các khu đất đã được giải phóng cho Hội đổng đấu giá QSDĐ các cấp để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Hội đồng đấu giá QSDĐ có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho đối tượng trúng đấu giá QSDĐ là tổ chức, sau khi đã nộp đủ tiền vào ngân sách Nhà nước (kèm theo Biên lai và Giấy thông báo kết quả trúng đấu giá).

- Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá QSDĐ huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho đối tượng trúng đấu giá QSDĐ là hộ gia đình, cá nhân; sau khi đã nộp đủ tiền vào ngân sách Nhà nước (kèm theo Biên lai và Giấy thông báo kết quả trúng đấu giá).

- Cơ quan thường trực Hội đồng đấu giá QSDĐ phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan tiến hành bàn giao đất ngoài thực địa cho đối tượng trúng đấu giá QSDĐ, sau khi đã hoàn tất các thủ tục có liên quan.

Điều 18. Xử lý vi phạm

Mọi đối tượng có trách nhiệm quản lý, sử dụng lô đất trúng đấu giá QSDĐ theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này được áp dụng thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện có điều gì không phù hợp sẽ được UBND tỉnh nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung.

2. Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành biểu mẫu và hướng dẫn việc thực hiện các biểu mẫu trong quá trình thực hiện việc đấu giá QSDĐ./.