Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập lại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-TTg ngày 14/3/2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) biên giới;

Căn cứ Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg ngày 07/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cửa khẩu Tây Trang và cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu được áp dụng chính sách khu cửa khẩu biên giới;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán qua biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 195/TB-TTg ngày 01/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động cửa khẩu Ma Lù Thàng;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập lại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng-Tỉnh Lai Châu.

1. Các thành viên kiêm nhiệm tham gia Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng gồm:

+ Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng;

+ Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ma Lù Thàng;

+ Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu;

+ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu;

+ Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu;

+ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh Lai Châu;

+ Trưởng phòng Quản lý Vận tải-Phương tiện-Người lái-Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu;

+ Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phong Thổ;

+ Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phong Thổ;

+ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ.

2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý chuyên trách và điều hành của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng bao gồm:

2.1. Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng:

- Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu gồm:

+ Trưởng ban: Ông Đặng Xuân Nghĩa-Phó giám đốc Sở Thương mại-Du lịch;

+ 01 Phó Trưởng ban.

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

2.2. Các bộ phận chuyên môn giúp việc:

- Bộ phận Tổng hợp;

- Bộ phận quản lý đầu tư;

- Bộ phận Hành chính-Tài vụ.

Biên chế hành chính, sự nghiệp của Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tối đa không quá 20 biên chế.

2.3. Tổ dịch vụ khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Do Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu chủ động hợp đổng sử dụng theo quy định của Bộ luật Lao động và tự cân đối tài chính từ nguồn thu hoạt động dịch vụ).

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng là cơ quan phối hợp của các tổ chức có liên quan hoạt động tại khu vực khu kinh tế cửa khẩu, trực thuộc UBND tỉnh, làm đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện việc thống nhất quản lý hành chính Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách Khu kinh tế cửa khẩu ban hành theo Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 và Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg của ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động gồm chi phí Ban QLDA và ngân sách Nhà nước cấp; đơn vị được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng có trụ sở đặt tại Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Điều 3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Quản lý quy hoạch trong khu đầu mối kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (khu quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại văn bản thỏa thuận điều chỉnh quy hoạch số 139/XD-QH ngày 07/7/2005), giao đất thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân theo quy hoạch.

2. Làm chủ đầu tư, quản lý về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu Kinh tế cửa khẩu (phần vốn ngân sách Nhà nước) và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý đầu tư, xây dựng các công trình.

3. Làm đầu mối giúp Tỉnh quản lý về hoạt động thu hút, khai thác vốn đầu tư.

4. Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn khu Kinh tế cửa khẩu.

5. Phối hợp với Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Ma Lù Thàng đảm bảo xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa thuận tiện, nhanh chóng và đúng thủ tục quy định của khu Kinh tế cửa khẩu.

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng giữ gìn an ninh trật tự, quốc phòng trên địa bàn quản lý.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 16/4/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ) và các văn bản có liên quan trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trường Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và các thành viên của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Minh Quang