Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 2099/UBND-NL ngày 27 tháng 08 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.000 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh thực hiện cứu đói cho dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, phân bổ số gạo được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng