Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

_______________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 22/1998/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 1998 về phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hoà Lạc - Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ cao Hoà Lạc; phê duyệt quy hoạch tổng thể và Dự án đầu tư bước 1, giai đoạn I Khu công nghệ cao Hoà Lạc;  

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo toàn diện các hoạt động liên quan đến việc bồi thường, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng diện tích đất đã được quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 2. Thành phần Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc gồm có :

Trưởng Ban : Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây,

Phó Trưởng Ban : Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây,

Các ủy viên :

- Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc,

- Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin kiêm Trưởng ban Ban Quản lý dự án Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam,

- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án Đại học Quốc gia Hà Nội,         

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

- Thủ trưởng Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng,

- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

Ủy viên Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc là đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. 

Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách các thành viên cụ thể của Ban sau khi thống nhất với các cơ quan nêu trên.

Điều 3. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc có Văn phòng giúp việc đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, được sử dụng con dấu, tài khoản của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây. Các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo cử cán bộ làm việc tại Văn phòng Ban Chỉ đạo theo chế độ kiêm nhiệm. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được cấp từ ngân sách nhà nước thông qua ngân sách của tỉnh Hà Tây.

Điều 4. Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án theo quy định; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoạt động của Ban Chỉ đạo và các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ. Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban giải quyết các nhiệm vụ được phân công. Các Ủy viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo việc thực hiện các công việc được phân công, các công việc thuộc trách nhiệm và lĩnh vực hoạt động của cơ quan mình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ : Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng; Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Gia Khiêm