• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2020
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 49/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 12 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

     ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ tư Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 285A/TTr-STC ngày 10/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

(Có Quy định chi tiết kèm theo)

          Điều 2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 quy định tại Quyết định này là cơ sở thực hiện giao dự toán chi thường xuyên cho các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2017 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 2017-2020. Định mức chi ngân sách này đã bao gồm toàn bộ tiền lương theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Ngọc An

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.