• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
UBND TỈNH LAI CHÂU
Số: 30/2020/QĐ-UBNd
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 25 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

giai đoạn 2020-2030

 

                                                                                       UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030. Các nội dung khác về mật độ chăn nuôi thực hiện theo Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ số đơn vị vật nuôi (HSVN): Là hằng số áp dụng để quy đổi trực tiếp số lượng gia súc, gia cầm sang đơn vị vật nuôi.

2. Đơn vị vật nuôi (ĐVN): Là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính. Mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống.

3. Mật độ chăn nuôi được tính bằng tổng số đơn vị vật nuôi trên 01ha đất nông nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc xác định mật độ chăn nuôi theo đơn vị vật nuôi

1. Diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ xác định mật độ chăn nuôi gồm tổng diện tích các loại đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Đơn vị vật nuôi (ĐVN) = HSVN x Số con.

3. Hệ số vật nuôi (HSVN) = Khối lượng hơi trung bình của vật nuôi/500.

Điều 4. Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh: 01 ĐVN/ha đất nông nghiệp.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các cơ quan liên quan, phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các huyện, thành phố đảm bảo mật độ chăn nuôi theo quy định tại Quyết định này.

2. UBND cấp huyện: Tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mật độ chăn nuôi trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT xác định diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn để xác định mật độ và chỉ đạo phát triển chăn nuôi cho phù hợp với mật độ quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2020, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hà Trọng Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.