• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/10/2011
BỘ TƯ PHÁP
Số: 05/2006/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 21 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp

____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 89/CP ngày 07/08/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 769/QĐ ngày 16/07/1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp "Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp".

Điều 3. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Uông Chu Lưu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.