• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/02/2006

CHÍNH PHỦ

_______
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________
 

Số: 15/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

 

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh

__________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. Thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Bắc Ninh.

Thành phố Bắc Ninh có 26,34 km2 diện tích tự nhiên và 121.028 nhân khẩu, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường: Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh, Suối Hoa, Tiền An, Ninh Xá, Vệ An, Kinh Bắc, Đại Phúc và xã Võ Cường.

Địa giới hành chính thành phố Bắc Ninh: phía Bắc giáp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; phía Đông giáp huyện Quế Võ; phía Nam giáp huyện Tiên Du; phía Tây giáp huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm các huyện: Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài và thành phố Bắc Ninh.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(đã ký)Phan Văn Khải

 
Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.