• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/07/2003
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 118/2003/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 11 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư

xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội

______________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại tờ trình số 04/TTr-BXD ngày 25 tháng 3 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội với chức năng và quyền hạn như sau:

1. Chỉ đạo công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trong vùng Thủ đô Hà Nội.

2. Chỉ đạo việc thẩm định và đề xuất các cơ chế, giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trong vùng Thủ đô Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền quyết định.

3. Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hà Tây, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam thực hiện quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trong vùng Thủ đô Hà Nội; quyết định các biện pháp xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia trong nước và nước ngoài để nghiên cứu, thực hiện quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trong vùng Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm có:

- Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Phó trưởng Ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Phó trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Các uỷ viên:

1. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

2. Thứ trưởng Bộ Tài chính,

3. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

4. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp,

5. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

6. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

7. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

8. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội,

9. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây,

10. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình,

11. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,

12. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,

13. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên,

14. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương,

15. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trưởng Ban Chỉ đạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Hà Tây, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.