• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/04/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 40/2008/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 14 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động du lịch trong phạm vi cả nước.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ:

a) Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về phát triển du lịch trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

b) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp, cơ chế, chính sách về phát triển du lịch.

c) Giải quyết những vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành và địa phương.

d) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

đ) Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch.

2. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai các chương trình, kế hoạch quốc gia về phát triển du lịch theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến du lịch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

2. Phó Trưởng Ban: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Các Ủy viên gồm:

a) Ủy viên thường trực: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo.

b) Các Ủy viên: Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công thương; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 5. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Ủy viên thường trực kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 7. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giúp việc Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch được cấp từ ngân sách nhà nước hàng năm và được tổng hợp chung vào kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 23/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.