• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2011
QUỐC HỘI
Số: 03/2011/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 2 tháng 8 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII

 __________________________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 và Điều 114 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 2 và Điều 3 Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Điều 29 Nội quy kỳ họp Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng nhiệm kỳ khóa XIII,

QUYẾT NGHỊ:

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ:

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII gồm có 22 bộ và cơ quan ngang bộ.

I. Các bộ bao gồm 18 bộ sau đây:

1. Bộ Quốc phòng;

2. Bộ Công an;

3. Bộ Ngoại giao;

4. Bộ Nội vụ;

5. Bộ Tư pháp;

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

7. Bộ Tài chính;

8. Bộ Công thương;

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Bộ Giao thông vận tải;

11. Bộ Xây dựng;

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

13. Bộ Thông tin và Truyền thông;

14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

16. Bộ Khoa học và Công nghệ;

17. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

18. Bộ Y tế.

II. Các cơ quan ngang bộ bao gồm 04 cơ quan sau đây:

1. Ủy ban Dân tộc;

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

3. Thanh tra Chính phủ;

4. Văn phòng Chính phủ.

III. Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ.

B. SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII có 04 Phó Thủ tướng.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2011./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.